Vedtægter
VEDTÆGTER

 for

 MINIBYEN SÆBY

  

 

 

§ 1.    Navn og hjemsted

 

          Foreningens navn er Minibyen Sæby.

 

          Foreningens hjemsted er Sæby, Frederikshavn kommune.

 

 

§ 2.     Foreningens formål

 

          Foreningens formål er - gennem et tillidsfuldt og hyggeligt samvær “medarbejderne” imellem - at opbygge Minibyen Sæby i skala  1:10

          Den gamle bydel – Algade og Strandgade er udgangspunktet for foreningens arbejde, der skal  tilrettelægges således, at de gamle håndværkstraditioner og det kulturhistoriske grundlag holdes i hævd.

 

 

§ 3.     Medlemmer, kontingent og eksklusion

 

          Stk. 1.

          Som medlem kan optages enkeltpersoner, faglige grupper, foreninger og organisationer, samt almennyttige firmaer inden for håndværk, arkitektur, kulturmiljøer o.l.

 

Stk. 2

Hvert medlemskab, der ikke må være i kontingentrestance, har èn stemme på ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

         

          Stk 3.

          Foreningens kontingent fastlægges for næstfølgende kalenderår på den ordinære generalforsamling.

 

          Stk. 2. 4.

          Generalforsamlingen kan med mindst 2/3 dels flertal af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer og på grundlag af en enig bestyrelses indstilling, ekskludere medlemmer, der ikke efterlever foreningens formål og ved konkrete illoyale dispositioner og handlinger offentligt miskrediterer foreningen og dens formål.

 

 

§ 4.     Generalforsamling

 

          Stk. 1.

          Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.         

          

 

/1

          Stk. 2.

           Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse  på foreningens hjemmeside og i en lokal avis/netavis.

 

          Stk. 3.

          Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være foreningens formand i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

          Stk. 4.

          Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:

 

 1. Valg af dirigent.

 2. Bestyrelsens beretning.

 3. Forelæggelse af foreningens reviderede regnskab til godkendelse.

 4. Forelæggelse af forslag til aktivitetsplan og budget for det kommende år til godkendelse.

 5. Fastlæggelse af kontingent for næstfølgende kalenderår.

 6. Behandling af indkomne forslag.

 7. Valg af bestyrelse.

  I ulige år vælges formand og 2  bestyrelsesmedlemmer for 2 år. I lige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.

 8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år.

 9. Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år.

 10. Eventuelt

 

          Stk. 5.

          Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede forhandlingerne.

          Generalforsamlingens beslutninger indføres i protokol, der underskrives af dirigenten.

 

          Stk. 6.

          Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte,

          bortset fra vedtægtsændringer, eksklusion af medlemmer samt foreningens ophør.

         

          Beslutninger træffes ved håndsoprækning med mindre 1 af de tilstedeværende medlemmer forlanger skriftlig afstemning.

 

          Der kan kun træffes beslutning om emner, der er optaget på dagsordenen samt ændringer til disse.       

 

          Stk. 7.

          Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af formanden eller et  flertal af bestyrelsen.

         

          Desuden kan mindst ¼ af foreningens medlemmer skriftligt anmode bestyrelsen om indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling med angivelse af forslag, der ønskes behandlet.

                                                                                      

          Stk. 8.

          Senest 14 dage efter anmodningens modtagelse, skal bestyrelsen indvarsle til ekstraordinær generalforsamling med frist og indkaldelse som anført i § 4, stk. 2.

 

§ 5.     Foreningens daglige ledelse

 

          Stk. 1.

          Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer valgt af generalforsamlingen.

                                                                          

          Stk. 2.

          Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer og sekretær.           

/2

         

          Stk. 3.                                                       

          Bestyrelsen forestår den daglige ledelse og kan nedsætte udvalg efter behov – og kan om fornødent antage regnskabsmæssig, juridisk eller anden bistand.

         

          Stk. 4.

          Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden.

         

          Stk. 5.

          Bestyrelsen er beslutningsdygtig ved tilstedeværelse af mindst 3 medlemmer.

          Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal.

          I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

 

 

§ 6. Regnskab og revision.

 

          Stk. 1.

          Foreningens regnskab følger kalenderåret.

          Regnskabet udføres efter god og forsvarlig regnskabsskik og revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor valgt på generalforsamlingen.

 

          Stk. 2.

          Udover kontingent hviler økonomien på tilskud fra private, sponsorer, offentlige myndigheder, fonde og indtægter fra udstillinger.

          Sponsorater kan udgøre såvel økonomiske som materialemæssigt tilskud til projektgennem-førelsen.

 

          Stk. 3.

          Foreningens likvide midler indsættes på konti i pengeinstitutter i Sæby.

          Bestyrelsen kan give fuldmagt til kassereren.

 

          Stk. 4.

          Efter bestyrelsens nærmere beslutning foretages fornøden sikring af udførte modeller, informations- og udstillingsmateriale m.v.

          I fornødent omfang tegnes de nødvendige forsikringer.

 

 

 

§ 7.     Tegningsregler og hæftelse

       

          Stk. 1.

          Foreningen tegnes af formanden, eller i dennes fravær af næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem.

          Til erhvervelse og afhændelse af fast ejendom og til optagelse af lån, kræves dog samtlige bestyrelsesmedlemmers underskrift.

 

          Stk. 2.

          For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue og aktiver.

 

 

 

§ 8.     Bestyrelsesmøder o.l.

 

          Formanden kan til enhver tid indkalde til bestyrelsesmøde. Normalt holdes bestyrelsesmøde den første mandag i hver måned.

          Der føres beslutningsreferat af sekretæren.

/3

 

 

§ 9.     Vedtægtsændringer

           

          Stk. 1.                                                       

          Vedtægtsændringer eller ændringer til disse kan kun gennemføres af en lovlig indkaldt generalforsamling.

 

          Stk. 2.

          For at vedtægtsændringer eller ændringer til disse kan vedtages, skal mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer på generalforsamlingen stemme for.

 

 

§ 10. Ophør af foreningen.

               

          Stk. 1.

          Foreningens opløsning kan kun ske med 2/3 flertal af de fremmødte på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

 

          Varsling og indkaldelse skal ske som nævnt i § 4 stk. 8.

 

          Stk. 2.

          I tilfælde af foreningens ophør ved beslutning herom på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, skal de likvide midler, der måtte være i behold, (efter at eventuelle forpligtelser er dækket) stilles til rådighed for, og overdrages til en almennyttig eller offent-

          lig institution, der arbejder med formidling af Sæbys lokalhistorie..

         

          Stk. 3.

          Generalforsamlingen beslutter på hvilken måde, dette skal administreres.

          Der kan gives fuldmagt til den afgående bestyrelse om udførelse af generalforsamlingens beslutning.

                 


 

 

 

 

Ole K. Petersen

Dirigent

 

Dirigent 2020

Erik Kristensen

 

 

 

Vedtægtsændringer:

 • Ordinær generalforsamling den 25. marts 2010.

 • Ordinær generalforsamling den 26. marts 2014.

 • Ordinær generalforsamling den 23. marts 2015.

  Ordinær generalforsamling den 23. marts 2016

  Ordinær generalforsamling den 28. marts 2019

  Ordinær generalforsamling den 18. juni 2020 (corona)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/4